Darmowa wysyłka od 200 zł

REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2021r. 

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy www.acustore.pl jest Justyna Kosarga, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ACUSTORE Justyna Kosarga z siedzibą w Mariance Rędzińskiej, adres: ul. Srebrna 1, 42-242 Marianka Rędzińska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9492183346, REGON: 389612836, adres poczty elektronicznej: info@acustore.pl, numer telefonu: +48693049849.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 5. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w rozdziale II Regulaminu.
 6. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: info@acustore.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00 pod numerem telefonu:
   +48 693 049 849. 

Definicje

Cena – określona w złotych polskich lub euro kwota brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Dzień roboczy –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym.
Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień oraz zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez ACUSTORE Justyna Kosarga. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

Newsletter – Usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i Promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Sprzedawca – Justyna Kosarga z siedzibą w Mariance Rędzińskiej, ul. Srebrna 1, 42-242 Marianka Rędzińska, NIP: 9492183346, REGON: 389612836.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa, w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia: 
 • w Sklepie internetowym,
 • pocztą elektroniczną,
 • przez telefon
 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym należy dokonać wyboru Towarów, w szczególności w zakresie ich ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Klient może jednak kontynuować dalszy wybór Towarów. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient loguje się do Konta indywidualnego i realizuje zamówienie uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję i płacę”.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 
 4. Do chwili zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Dopóki Klient nie dokona płatności może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu. 
 8. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 9. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Towarów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta. 
 10. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych oraz euro  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy Towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

§ 3 Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności: 
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przelewy24,
 • przelewem na numer konta bankowego 05 1140 2004 0000 3902 8154 2041,
 • przesyłka pobraniowa (płatna przy odbiorze przesyłki),
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 1. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku. 
 3. W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

1.  W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Konto” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 

2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 Dostawa

  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są udostępnione Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
  2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  3. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej po dokonaniu wcześniej przedpłaty na numer rachunku bankowego podany w niniejszym Regulaminie.
  4. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost poprzez kuriera lub paczkomaty. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
  5. W przypadku przesyłek zagranicznych Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poprzez kuriera oraz przez Pocztę Polską . Opłaty za dostawę ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.
  6. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
  7. Towary wysyłane są w terminie 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty lub od złożenia zamówienia w przypadku wysyłek za pobraniem. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
  9. W przypadku nieodebrania paczki opłaconej klient ponosi koszt zwrotu paczki do nadawcy, mowa jest o wszystkich przesyłkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jaki i poza granicami kraju.

Kurier Inpost – 16,90 zł
Paczkomat Inpost- 12,90 zł
Kurier DPD – Wartość kosztów zwrotu do nadawcy.

  1. Promocje związane z darmową dostawą, obowiązują tylko na terenie kraju Polska oraz tylko dla zamówień opłaconych z góry (przedpłaconych).

§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

  1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, uszkodzony a w przypadku towarów zapakowanych sterylnie – nie otwierany. Nie można zwrócić częściowej zawartości opakowania.
  2. O swojej decyzji o odstąpieniu od umowy klient zobowiązany jest do złożenia jednoznacznego oświadczenia wysłanego pisemnie wraz ze zwracanym towarem na adres: 

ACUSTORE Justyna Kosarga ul. Witosa 1, 42-240 Rudniki.

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@acustore.pl. 

  1. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@acustore.pl. 
  2. Należność za zwracany towar (bez kosztów przesyłki) zwracamy w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem, na wskazane przez klienta konto bankowe, po weryfikacji zawartości zwracanego towaru. 
  3. Sklep ACUSTORE nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Jeśli po otrzymaniu zamówienia klient znajdzie w nim wady fizyczne lub stwierdzi niezgodność otrzymanego towaru z zamawianym powinien odesłać go przesyłką pocztową wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na nasz adres:
  ACUSTORE Justyna Kosarga ul. ul. Witosa 1, 42-240 Rudniki.
 3. Sklep ACUSTORE nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam pełnowartościowy produkt, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócone zostaną wszelkie poniesione przez klienta koszty transakcji w tym koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru. 
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 8 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Powiadamianie o dostępności Towaru i Zapisu na Towar.
  1. 1.1.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięciu pola „Rejestracja”, (2) wypełnieniu Formularza Rejestracji . W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
   1. 1.1.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@acustore.pl lub też pisemnie na adres:
    42-242 Rędziny, ul. Wolności 187b
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

1.2.1 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

1.3. Newsletter – w celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na jego otrzymywanie przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). 

1.3.1 Newsletter świadczony jest nieodpłatnie. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe, a także poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Wypisz się z Newslettera” na stronie internetowej Sklepu. 

1.4. Powiadamianie o dostępności Towaru i Zapisu na Towar – Usługa dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

2. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera czy zapisały się do usługi Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
– pisemnie na adres: ul. Wolności 187b , 42-242 Rędziny.;
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@acustore.pl
5.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2021 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. 
d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.